01-04-2023 12:00 ATOMICA 1964 sandrosantelmo850500