01-04-2023 12:01 ATOMICA 1969 sandrosantelmo850500